Świetlica

ROK 2017/2018

Tu nasze dzieci spędzają miło czas. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do rekreacji i rozwijania swoich zainteresowań. Zapewniamy opiekę przed i po lekcjach.

Godziny pracy : 6.30- 16.00

Opiekunowie : Michalina Kłosek, Grażyna Kochańska, Krystyna Neuman-Betka, Grażyna Kotula.

Godziny pracy :

Poniedziałek         6.30 – 8.00;           11.00 – 16.00
Wtorek                  6.30 – 8.00;           12.00 – 16.00
Środa                    6.30 – 9.00;           12.00 – 16.00
Czwartek              6.30 – 8.00;           11.00 – 16.00
Piątek                   6.30 – 8.00;           11.00 – 16.00

 

Plan dnia świetlicy:

6.30- 8.00 – schodzenie się dzieci, sprawdzanie przygotowania do lekcji, gimnastyka poranna, pogadanki tematyczne wg planu tygodniowego zajęć świetlicowych.

8.00- 11.00 w poniedziałek, czwartek i piątek, od 8.00-12.00 we wtorek, od 9.00-12.00 w środę PRZERWA w pracy świetlicy.

11.00- 13.00– zajęcia czytelnicze, odrabianie lekcji, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia terapeutyczne, zabawy ruchowe.

13.00- 14.00 – zabawy na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej, spacery, zabawy na dywanie, pogadanki tematyczne wg planu tygodniowego zajęć świetlicowych.

14.00- 16.00 –  zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy integracyjne, zabawy wg zainteresowań uczniów, rozchodzenie się dzieci do domu.

Między w/w zajęciami gry planszowe, szachy, zabawy klockami, układanie puzzli i inne zabawy tematyczne wg zainteresowań uczniów oraz zabawy dowolne.

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej

w SP nr 15 w Rybniku

obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

w budynku przy ul. Maksymiliana 26 w Rybniku

I. Zadania świetlicy szkolnej:

  1. Zapewnienie uczniom zapisanym do świetlicy opieki przed i po lekcjach oraz doraźnie   podczas absencji nauczycieli, od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wakacji i ferii zimowych.
  2. Pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji. Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Uczenie zasad bezpiecznej zabawy.
  4. Wdrażanie do przestrzegania norm moralnych, stosowania form grzecznościowych i przestrzegania Regulaminu świetlicy.
  5. Wyrabianie nawyków higieny, porządku i czystości.
  6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami w procesie wychowywania ucznia.

 
II. Założenia organizacyjne:

  1. Rodzic lub opiekun prawny powinien pisemnie zgłosić ucznia do świetlicy – Deklaracja, zapisy trwają cały rok.
  2. Uczniowie zgłoszeni do świetlicy są pod opieką wychowawców świetlicy w deklarowanych przez rodzica godzinach.
  3. Uczniów klas I-III przyprowadzają do świetlicy nauczyciele ostatnich lekcji.

 
III. Zasady zachowania się w świetlicy:

 1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i porządek i sprzątać po sobie.
4. Spożywać posiłki przy stoliku.
5. Szanować zabawki, gry i każde wyposażenie świetlicy.
6. Nie stosować przemocy wobec kolegów.
7. Pomagać dzieciom słabszym.
8. Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy.
9. Nie wychodzić ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
10. Zabronione jest korzystanie z gier, farb, TV bez zgody wychowawcy.
11. Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad otrzymuje uwagę w zeszycie uwag z którą zostaje zapoznany rodzic i wychowawca.

Uwaga!
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.