Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników

z biblioteki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Rybniku

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne, które zakupiono z dotacji celowej lub otrzymano z MEN są własnością placówki i wypożycza je biblioteka. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują nieodpłatnie.
 2. Ilekroć mowa o:
  1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej lub otrzymany z MEN;
  2. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów , służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 3. Zasady wypożyczania:
 • Podręczniki, materiały edukacyjne mogą wypożyczać uczniowie i nauczyciele uczący wg danego podręcznika, na czas nauki.
 • Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 • Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki, a za zagubione lub zniszczone w trakcie roku szkolnego szkoła nie zapewnia następnych.
 1. Zasady zwrotu:
 • Termin wypożyczenia i zwrotu podręczników wyznacza nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 • Czytelnicy są zobowiązani do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych

i zwrócenia ich w stanie nie gorszym niż normalne użytkowanie.

 • Podręczniki należy zwrócić natychmiast po realizacji treści podręcznika i nie później niż w przedostatni dzień bieżącego roku szkolnego.
 • Stan zwracanego podręcznika ocenia nauczyciel przedmiotu i bibliotekarz.

 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest zwrócić podręczniki do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
 1. Odpowiedzialność za zniszczony, zagubiony lub nie zwrócony w terminie podręcznik ponoszą Rodzice uczniów i są zobowiązani do zwrotu kosztów jego zakupu.

 2. Podręcznik zniszczony to książka:
 • ze śladami zalania, plamami lub innymi zabrudzeniami;
 • z wyrwanym, pozaginanymi lub podartymi kartkami bądź okładką;
 • popisana lub porysowana;
 • bez płytki CD lub z uszkodzoną, jeśli taka była dodatkiem do książki.
 1. Rodzic płaci za zniszczony/zagubiony podręcznik niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty zawiadomienia przez szkołę.

 2. Rodzic pokrywa wszelkie koszty związane z zakupem przez szkołę nowego podręcznika w miejsce zniszczonego lub zagubionego.

 3. Wpłacić należy na konto:

ZSP nr 13 ul. św. Maksymiliana 26, 44-207 Rybnik,

nr 20 1020 2528 0000 0002 0435 7133,

w tytule wpisać Imię i Nazwisko ucznia,

klasę oraz Tytuł podręcznika.

 1. Dowód wpłaty należy przekazać bibliotekarzowi lub sekretarce szkoły osobiście lub na e-mail: rybniksp15@poczta.onet.pl. Po dokonaniu wpłaty bibliotekarz wyda zniszczony podręcznik.

 1. Rodzic zobowiązany jest do zapłaty za zniszczony podręcznik nie tylko gdy zostanie to stwierdzone przy oddawaniu przez ucznia podręcznika po zakończeniu roku szkolnego ale również w sytuacji, gdy zostanie to stwierdzone w trakcie użytkowania podręcznika przez kolejnego ucznia do dnia 15 września kolejnego roku szkolnego. (Uczniowie zwracają wypożyczane podręczniki właściwie w jednym czasie. Nie ma zatem fizycznej możliwości szczegółowego sprawdzenia wszystkich zwracanych podręczników tj. czy nie są zniszczone strony, czy nie usunięto pojedynczych stron itp.).

 2. Brak zapłaty za zniszczony podręcznik w określonych terminach będzie skutkować wszczęciem postępowania z urzędu, nawet komorniczego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017r.,

Regulamin z dnia 1 września 2015r. traci ważność.