Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 13 w Rybniku

Punkt przy ulicy Św. Maksymiliana 26

 

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Posiłki wydawane są budynku szkoły w formie cateringu.
 2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:15 do 12:30
 4. Z posiłków wydawanych w stołówce mogą korzystać:
 • Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
 • Uczniowie, których obiady dofinansowuje OPS,
 • Pracownicy szkoły. ( personel pedagogiczny i niepedagogiczny)
 1. Podmioty wymienione w ust. 3 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji oraz umowy dotyczącej odpłatności za obiady zatwierdzonej  przez dyrektora szkoły.
 2. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.
 3. Zasady odpłatności ustala dyrektor w stosownym zarządzeniu.
 4. Uczniowie szkoły ponoszą tylko koszt „ wsadu do kotła”.
 5. Pracownicy kuchni mogą korzystać z obiadów na zasadach określonych w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych , dla których  organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, zawartego w dniu 18 stycznia 2000 r. na podst. art. 25.
 1. Zasady odpłatności reguluje umowa zawarta między podmiotem określonym w 3.
 2. W przypadku planowanej nieobecności ucznia należy zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności (osobiście lub telefonicznie) do intendentki przedszkola – tel. 32 4396321
 3. Nieobecności niezgłoszone nie będą odliczone.
 4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
 5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 6. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.
 8. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 9. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 10. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 11. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków na ławkach przed stołówką.
 12. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
 13. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele dyżurujący.

 

……………………………

         Pieczęć i podpis dyrektor