Historia szkoły

Historia Szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybnickiej Kuźni jest placówką, która kontynuuje bogate tradycje miejscowej edukacji.

Początkowo dzieci chodziły do szkoły w Golejowie potem w Wielopolu a następnie w Orzepowicach. Po wielu pertraktacjach ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 Pana Stanisława Misterkiewicza z dyrekcją Elektrowni Rybnik podjęto ostatecznie decyzję o budowie nowej szkoły. Przez pięć lat trwała budowa szkoły, którą już wtedy nazywano  – „kuźnią wiedzy i talentów".

W związku z reformą szkolnictwa w 1999r. w budynku szkoły zostało utworzone Gimnazjum nr 4. Budynek, w którym funkcjonowała szkoła podstawowa i gimnazjum, okazał się zbyt ciasny. Z tych względów w 2000r. klasy I-III rozpoczęły naukę w filii urządzonej w salkach katechetycznych, zaś klasy IV-VI od września 2001 r. rozpoczęły naukę w budynku po byłym żłobku i szkole zawodowej.

W związku z niskim przyrostem naturalnym, od nowego roku 2002/2003 wszyscy uczniowie wspólnie rozpoczęli naukę w budynku szkolnym przy ulicy św. Maksymiliana  26.

Jesienią tego samego roku z udziałem władz miasta, oświaty, mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia, rodziców, uczniów oraz nauczycieli, oddana została do użytku sala gimnastyczna. Obiekt ten dał możliwość utworzenia uczniowskiego klubu sportowego którego członkowie mogą dziś uprawiać różne dyscypliny sportowe.

Do ważniejszych wydarzeń w historii naszej szkoły zaliczyć należy wizytę księdza metropolity katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 6 lutego 2004 r. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczą w różnorakich akcjach charytatywnych.

W roku 1993 brali udział w akcji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co roku czynnie uczestniczą w akcjach „Dziewczynka z zapałkami”, w Olimpiadach specjalnych organizowanych na terenie basenu przy „Elektrowni Rybnik" i innych imprezach.

Szkoła aktywnie współpracuje z Radą Dzielnicy – Rybnicka Kuźnia, uczestnicząc między innymi w Korowodzie Dzielnic organizowanym przez Urząd Miasta. Wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia" jest współorganizatorem corocznej imprezy integracyjnej „Biesiada Śląska”. Od kilku lat SP 15 znana jest z organizacji „Dni Edukacji Regionalne", podczas których uczniowie poznają historię dzielnicy, uczestniczą w spotkaniach z osobami promującymi nasz region, sami zaś chętnie biorą udział w konkursach gwary śląskiej na terenie szkoły i po za nią.

Szkoła stara się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, po przez organizację kół zainteresowań, a także umożliwia udział w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Od roku szkolnego 2004/2005 nauczyciele wraz z uczniami przystąpili do dyskusji nad wyborem kandydata na patrona szkoły. W wyniku przeprowadzonego referendum wśród uczniów i nauczycieli większością głosów zadecydowano nadaniu placówce imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy, pochodzącego z Rybnickiej Kuźni.

Uchwałą Rady Miasta z 27 lutego 2013r. założono Zespół Szkolno Przedszkolny nr 13, który funkcjonuje od 1 września 2013r. W jego skład weszła Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybniku i sąsiadujące ze szkołą Przedszkole nr 37.