Procedura wydawania obiadów

Drukuj
1.Obiady wydawane są w stołówce szkolnej:

  • dla klas 1-3 od godz. 11.15 – 12.35 ( dla dzieci wracających z basenu do godziny 12.45 )
  • dla klas 4 na przerwie o godzinie 12.15 do godziny 12.35

2. Dokumentację dotyczącą prowadzenia dzieci na obiady oraz dzieci na poszczególne grupy w konkretnych dniach dokonują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora w danym roku szkolnym.

3. Obowiązek organizacji prowadzenia dzieci na obiady oraz opieka nad nimi w stołówce spoczywa na nauczycielach wyznaczonych do tego przez dyrektora w danym roku szkolnym oraz wspomaganych przez nauczycieli dyżurujących zgodnie z art.42 ust.2KN w ramach 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy wynikającego z zadań statutowych zespołu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1.

4. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego – dyżur pełni nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela.