Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień uczniom na koniec roku szkolnego

Drukuj
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOM NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

 

 1. Regulamin dotyczy uczniów wytypowanych do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach przez nauczycieli ZSP nr 13 w Rybniku.
 2. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu.
 3. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 4. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagród.
 6. Wszystkie nagrody za wyniki w nauce i sporcie finansowane są przez Radę Rodziców.
 7. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli szkoły.
 8. Nagrody, dyplomy i wyróżnienia za wyniki w nauce, czytelnictwo, osiągnięcia sportowe wręczane są przez Dyrektora szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
 9. Przyznanej nagrody lub wyróżnienia żadną decyzją nie można uczniowi odebrać.
 10. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, może dokonać zmiany regulaminu oraz wprowadzić poprawki.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KLASACH I – VI NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

 1. Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony na koniec roku szkolnego za:

a) w klasach I-III – wysokie wyniki w nauce ze wszystkich edukacji oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie (książka)

b) w klasach IV-VI – uzyskanie średniej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 4,75 i wyżej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania (książka)

c) zajęcie I-III miejsca w konkursach o zasięgu powiatowym i wyżej (książka +dyplom)

d) godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych ( co najmniej 3 razy w ciągu roku), uczeń otrzymuje dyplom sportowca natomiast na koniec edukacji w szkole podstawowej otrzymuje (album sportowca lub książkę)

e) godne i czynne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym – co najmniej 2 razy w semestrze (książka + dyplom)

f) aktywną prace na rzecz szkoły samorząd uczniowski (dyplom)

g) czytelnictwo – po 3 książki dla najlepszych czytelników na każdym etapie edukacyjnym

 

Szkoła nie przyznaje nagród za osiągnięcia pozaszkolne (Kluby, Stowarzyszenia, MDK, itp.)

 

Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 24.05.2017 r.