Lepsza Szkoła

Drukuj
LEPSZA SZKOŁA- projekt edukacyjny  z języka polskiego

Klasy czwarte, piąte oraz szóste w roku szkolnym 2016/2017 biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym z języka polskiego LEPSZA SZKOŁA  organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Celem udziału w ww. projekcie jest podniesienie poziomu kompetencji językowych  uczniów, wzbudzenie ich wrażliwości oraz zainteresowań kulturowo- literackich. Możliwość porównywania poziomu wiadomości oraz umiejętności z innymi uczestnikami projektu całej Polski pozwala obiektywnie ocenić słabe i mocne strony poszczególnych uczniów oraz wyznaczyć kierunki planowania procesu dydaktycznego.

W ramach projektu:

– przeprowadzono we wrześniu we wszystkich klasach sprawdziany diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności uczniów;

– na początku roku szkolnego nauczyciel otrzymuje wykaz  wiadomości i umiejętności,  które uczeń powinien opanować na danym etapie edukacyjnym;

– nauczyciel otrzymuje także dostęp do materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy lekcji,  filmów, słuchowisk oraz propozycji opracowania lektur;

– uczniowie oraz ich rodzice mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie: www.gwo.pl

– po każdym rozdziale podręcznika w kl. IV- VI przeprowadzane są standaryzowane testy, kopiowane ze strony Lepszej Szkoły przez nauczycieli języka polskiego, którzy poprawiają prace uczniów oraz wysyłają wyniki na adres LS za pomocą poczty elektronicznej;

–   nauczyciele języka polskiego otrzymują raporty zwrotną pocztą, przeprowadzają ewaluację wyników sprawdzianów;

– uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych ogólnopolskich konkursach, np. czytelniczych lub literackich.

Realizowanie projektu „Lepsza Szkoła” jest skutecznym narzędziem do kształcenia sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania oraz rozbudzania świadomości języka jako narzędzia komunikacji oraz składnika dziedzictwa kulturowego.

 

LEPSZA SZKOŁA  – projekt edukacyjny z matematyki

Klasy czwarte i piąte w roku szkolnym 2016/2017 biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym z matematyki LEPSZA SZKOŁA organizowanym przez Gdańskie Wydawnictw Oświatowe.

Celem projektu jest możliwość obiektywnej oceny postępów uczniów. Uczniowie trzy razy w ciągu roku biorą udział w sesjach z plusem.

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów.

Uczniowie naszej szkoły, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście jest możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.

Za każdym razem można  zobaczysz, czy wyniki uczniów są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają  najwięcej trudności.

Przygotowane przez GWO testy mają pomóc matematykowi pracującemu z serią podręczników Matematyka z plusem w diagnozowaniu i sprawdzaniu wyników nauczania oraz w planowaniu dalszej pracy z uczniami.