Zwolnienie z lekcji

Drukuj

……………………………………………
miejscowość, data

Zwolnienie z lekcji

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko uczennicy/ucznia)

uczennicy/ucznia klasy …………. w dniu ………………………………………………………………………..

z lekcji ………………………………………………………….od godz. …………………………………………..

z powodu ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W momencie opuszczenia budynku szkoły przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu oraz w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.

 

……………………….……………………………………………………….
data, czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia