Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych

Drukuj

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów
na obowiązkowych zajęciach szklonych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 w Rybniku

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.).

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

• uczniach – należy rozumieć uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr13 w Rybniku,
• rodzicach – należy rozumieć przez to rodziców lub opiekunów prawnych
uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr13 w Rybniku,
• wychowawcy – należy rozumieć przez to wychowawcę danej klasy,
• dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr13 w Rybniku.

§ 2

Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności

1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się
na lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed
upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym
spóźnienie, które nie wymaga usprawiedliwiania przez rodzica.
2. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych
zajęć lekcyjnych.
3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności uczniów danej klasy jest
wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, usprawiedliwiania
nieobecności uczniów tej klasy dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
4. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia małoletniego dostarczają usprawiedliwienie
do wychowawcy klasy za pośrednictwem osobnego pisma z własnoręcznym podpisem.
5. Każde usprawiedliwienie powinno zawierać opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole.
6. Usprawiedliwienie odbywa się w ciągu 7 dni nauki szkolnej od powrotu ucznia do szkoły
po nieobecności.
7. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt
w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
8. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia nieobecności:
– pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym
podpisem ( w przypadku nie przekroczenia 50% nieobecności w miesiącu).

– zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia
w zajęciach. ( w przypadku przekroczenia 50% nieobecności w miesiącu).

9. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać
rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą. Wychowawca sporządza notatkę z takiej
rozmowy, potwierdzona własnoręcznym podpisem oraz podpisem rodzica/opiekuna
prawnego.
10. Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach lub innych uroczystościach, do których
zostali oddelegowani przez szkołę są liczeni jako obecni na zajęciach. Odnotowuje się
nieobecność ucznia w dzienniku z właściwą adnotacją:
K – konkurs
Z – zawody sportowe
A – akademie i uroczystości.
11. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie
wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień.
12. Przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności
ucznia w szkole trwającej powyżej 7 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań
mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
13. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie
nieobecności np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, sprawy urzędowe
niezależne od ucznia.
14. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że podane
przez niego powody są niewystarczające do usprawiedliwienia.
15. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje
za nieusprawiedliwione.
16. Rodzice są zobowiązani zawiadomić dyrektora o chorobie zakaźnej dziecka, a po przebytej
chorobie dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość ponownego
uczęszczania dziecka do szkoły lub przedszkola.
17. Osoba usprawiedliwiająca nieobecności zobowiązana jest do przechowywania dokumentów,
na podstawie których dokonano usprawiedliwienia do dnia zakończenia roku szkolnego.
18. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor
w oparciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu.

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Regulamin zaopiniowany został przez radę pedagogiczną dnia 22.12.2015r .
2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków rady pedagogicznej