Regulamin wycieczek

Drukuj

Zasady organizowania wycieczek i wyjazdów
w ZSP nr 13 w Rybniku

Zadania placówki
1. Przedszkole i szkoła mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2) poznawanie kultury i języka innych państw,
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) podnoszenie sprawności fizycznej,
7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
9) przeciwdziałanie patologii społecznej,
10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
3. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych w kraju i za granicą.
4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych (wtedy nie wymaga się zgody rodziców),
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
4) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, organizacja których jest opisana w osobnym dokumencie.
5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

Zadania dyrektora
6. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
7. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora placówki osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
8. Dyrektor placówki zatwierdza Kartę wycieczki/ imprezy.
9. Dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych, po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie zawiera w szczególności:
1) nazwę kraju,
2) czas pobytu,
3) program pobytu,
4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

10. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
Zadania kierownika
11. Kierownik wycieczki lub imprezy jest jej organizatorem i w szczególności:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin (wzór Załącznik nr 5) i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu (Załącznik nr 6).
12. Wycieczka/impreza powinna być poprzedzona zebraniem z rodzicami, na którym kierownik wycieczki:
a) poinformuje rodziców jaki jest cel, termin, koszt i program imprezy, sposób zakwaterowania i wyżywienia;
b) poda adres domu noclegowego (jeżeli przewidziane są noclegi);
c) omówi Regulamin wycieczki .
d) poda Informacje dla rodziców/wyjeżdżających – Załącznik nr 7.
13. Uczniom nie biorącym udziału w wycieczce wychowawca lub kierownik organizujący wycieczkę zobowiązany jest zorganizować zajęcia zastępcze.
14. Kierownik wycieczki opracowuje Kartę wycieczki/ imprezy, jej harmonogram, listę uczestników i zgodę od rodziców ( wzory w załącznikach).
15. Kierownik przed wyjazdem na wycieczkę/imprezę powinien złożyć w sekretariacie placówki następujące dokumenty w dwu egzemplarzach:
1) Karta wycieczki/imprezy z Oświadczeniem kierownika i opiekunów do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży – Załącznik nr 1
2) Harmonogram wycieczki/imprezy –Załącznik nr 2
3) Lista uczestników z nr polisy od NNW wraz z nazwą firmy ubezpieczeniowej, a w przypadku wycieczki/imprezy zagranicznej także kopia ubezpieczenia kosztów leczenia – Załącznik nr 3.
4) Zgoda Rodziców – Załącznik nr 4
Jeden komplet dokumentów pozostaje w placówce, a drugi zabiera kierownik.
Zadania opiekunów
16. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.
17. Opiekun w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
6) zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom/wychowankom.

18. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego
19. Liczba opiekunów zależy od liczby osób i ich wieku, celu i miejsca wycieczki/imprezy.
20. Decyzję o liczebności grupy podejmuje dyrektor placówki.
21. Liczba opiekunów powinna być następująca:

• Wycieczka piesza w miejscu zamieszkania – 1 opiekun na 30 uczniów;
• Wycieczka autokarowa – 1 opiekun na 15 uczniów szkoły i 10 przedszkola;
• Każda wycieczka dzieci do 10 r. życia – 1 opiekun na 10 dzieci;
• Wycieczka w góry – 1 opiekun na 10 uczestników;
• Wycieczka rowerowa – 2 opiekunów na grupę 10-13 osobową, warunkiem uczestnictwa posiadanie karty rowerowej.

Zadania rodziców/opiekunów prawnych uczestników wycieczki/imprezy
22. Udział uczniów/wychowanków niepełnoletnich wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych – Załącznik nr 4 ”Zgoda Rodziców”.
Wyrażenie zgody wiąże się z dokonaniem wpłaty zaliczki. Zaliczka może przepaść
W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu.
23. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
24. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za mienie zniszczone przez ich dzieci.

Postanowienia końcowe

25. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego
i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
3) ze środków wypracowanych przez uczniów,
4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby
fizyczne i prawne.

26. Powyższe zasady obowiązują w każdym przypadku wyjścia poza placówkę: wyjazdy na konkursy, zawody, spacery itp.
27. W przypadku wyjścia na basen, nie obowiązuje Karta wycieczki, zastępuje ją Dziennik lekcyjny ponieważ wyjście na basen jest w ramach lekcji w-fu.
28. Każda wycieczka/impreza zaczyna się i kończy na terenie szkoły.
29. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
30. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
31. W sprawach nieopisanych w niniejszym regulaminie stosuje się zapisy określone w Statucie ZSP nr 13 w Rybniku i poniżej wymienione Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki.

oraz:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w rekreacji ruchowej.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach.