O nas

O nas

POŁOŻENIE

Przedszkolepołożone jest w dzielnicy Rybnika: Rybnicka Kuźnia przy ul. św. Maksymiliana 24, w pobliżu Zalewu Rybnickiego, dzięki czemu dzieci mogą podziwiać żaglówki wiosną i jesienią, zimą zaś dokarmiać ptactwo wodne nabywając tym samym wrażliwości na potrzeby zwierząt zależnych od nas – ludzi. Niedaleko jest także las z licznymi ścieżkami oraz rzeka Nacyna i Ruda.
Nasza placówka znajduje się w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej linii 11, 40, posiada także miejsca parkingowe.

 


KADRA

Przedszkole zatrudnia 11 nauczycielek ( w tym wicedyrektora) oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje, wymagane w pracy z dziećmi, przygotowanie pedagogiczne, a także stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Ponadto stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych. Są pracownikami doświadczonymi ze średnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela pełnymi werwy, pomysłów i humoru.

 


 

WYPOSAŻENIE

 

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym, wolnostojącym, nowoczesnym budynku, posiada 7 jasnych  i przestronnych sal dydaktycznych, bogato wyposażoną w sprzęt sportowy salę gimnastyczną, salę komputerową ze stanowiskami dla dzieci, gabinet lekarski oraz pełen stałego sprzętu do zabaw, częściowo zacieniony ogród z wyodrębnionymi częściami dla poszczególnych grup wiekowych oddzielonych od siebie żywopłotem. Dysponuje ponad to bogatą bazą środków dydaktycznych oraz sprzętu audiowizualnego, z którego systematycznie korzystają dzieci.

 


W roku szkolnym 2008/2009 uzyskało statut akredytowanej placówki stosującej program
„KLUCZ DO UCZENIA SIĘ”  WEDŁUG LWA WYGOTSKIEGO

Program„Klucz do uczenia się” przeznaczony jest do pełnej edukacji przedszkolnej, tj od 3 do 6 roku życia.
Ze względu na rozwój umiejętności podzielony został na 2 etapy:

1. Gąsienic – wiek 2,5-4 lata
2. Motyle – wiek 4-6 lat

Nasze przedszkole prowadzi zajęcia w następujących programach:

1. Program literacki  „Gąsienice”
2. Ruch ekspresyjny „Gąsienice”
3. Ruch ekspresyjny „Motyle”
4. Program badawczy „Motyle”
5. Ty, ja, świat  „Gąsienice”

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie projektu.


Od września 2011 do czerwca 2013 przedszkole brało udział w projekcie COMENIUS ” Europejskie dzieci tworzą zabawki swoich marzeń”. 

Partnerami były: Turcja, Hiszpania, Węgry, Bułgaria.

Głównym celem Projektu było zapewnienie dzieciom rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego i psychomotorycznego, a także rozwójumiejętności językowych poprzez zdobywanie doświadczenia w trakcie nauki. Dzięki Projektowi dzieci  miały możliwość tworzenia zabawek będących odzwierciedleniem ich wyobraźni, a także poznawania różnych kultur. Projekt zakładał tworzenie zabawek z materiałów przetworzonych. Część zabawek została przekazana instytucjom edukacyjnym znajdującym się na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, także do domów dziecka. W projekcie przywiązywaliśmy szczególną wagę do dwudziestu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodziców.


Od 2 września 2013 przedszkole rozpoczęło realizację programu „Szczęśliwa15„, który trwał do 30 czerwca 2015 roku.

 

Głównym założeniem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Rybniku dzieciom 3-5-letnim oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez:

 • wyposażenie nowopowstałych oddziałów w sprzęt multimedialny
 • zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zabawek edukacyjnych oraz mebli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania grupy przedszkolaków
 • bezpłatną opiekę logopedyczną, profesjonalną diagnozę i leczenie wad wymowy
 • wycieczki edukacyjne, dzięki którym dzieci będą mogły rozwijać kompetencje kluczowe w atrakcyjnych formach kulturalnych i krajoznawczych

W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu prowadzone były następujące innowacje:

 

PRACA Z MATERIAŁEM  M. MONTESSORI – która realizowana była w grupach maluchów

Czas trwania: 01.10.2013r. – 31.05.2014 r.

Założenia:

 • Przygotowanie materiału M. Montessori z obszarów praktycznego życia, materiału zmysłowego, wybranych elementów materiałów językowego, matematycznego, wychowania kosmicznego.
 • Budowa odpowiednio przygotowanego otoczenia – kącika umożliwiającego koncentrację uwagi na pracy z materiałem M. Montessori oraz na osobie nauczyciela jako twórcy i pomocniku działań.
 • Odpowiednia organizacja pracy indywidualnej i zespołowej z uwzględnieniem zasady: „Pomóż mi zrobić to samemu”.
 • Innowacja w zgodzie z proponowaną metodą nie określa liczby godzin, zakłada się realizowanie indywidualnej i zespołowej pracy z materiałem M. Montessori w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

„ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM” –  przygotowana dla wszystkich grup wiekowych.

Uwzględniając fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym najbardziej interesują się otaczającym ich światem tematyka zajęć językowych obejmowała zagadnienia zgodne z najbliższym otoczeniem. Na zajęciach stosowane były różnorodne formy aktywności, w trakcie których dziecko mogło zobaczyć, dotknąć, a także użyć przedmiotów, których nazwy poznało. Stosowano róznorodne gry i zabawy językowe, piosenki, wiersze, wyliczanki i inscenizacje.

Innowacja pedagogiczna pt.: „Zabawy z językiem angielskim” miała na celu motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

 


 

PROGRAMAUTORSKI:  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PROFILAKTYKĄ WAD POSTAWY

Głównymi celami edukacyjnymi zajęć profilaktycznych było:

 • kształtowanie i wzmacnianie gorsetu mięśniowego poprzez ćwiczenia poszczególnych mięśni , grup mięśniowych , ćwiczeń oddechowych
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia
 • poprawa ogólnej sprawności i kondycji fizycznej

Rok szkolny 2014 – 2015  

INNOWACJE I ZAJĘCIA DODATKOWE:

1. INNOWACJA:  AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PROFILAKTYKĄ WAD POSTAWY

Aktywność fizyczna uznawana jest za najbardziej korzystny sposób wpływania na stan organizmu, a tym samym na postawę ciała. Potrzeba ruchu jest zjawiskiem biologicznym człowieka. Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo doskonali swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Poprzez ruch poznaje siebie, drugą osobę, otoczenie w którym żyje. Skuteczność działań profilaktycznych opiera się na systemowym realizowaniu zadań przez osoby odpowiedzialne za wszechstronny rozwój dzieci czyli ich rodziców, nauczycieli i służbę zdrowia.  W okresie wychowania przedszkolnego dzieci intensywnie rosną i kształtują najważniejsze sprawności ruchowe, mają także wielką potrzebę ruchu, mówi się o konieczności zaspokajania głodu ruchu dzieci przedszkolnych. Dlatego też, nasze przedszkole wprowadza zajęcia Aktywność ruchowa profilaktyką wad postawy, mające  na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, wzmacnianie mięśni posturalnych, a przede wszystkim kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach. Nauczycielem Przedszkola, który jest autorem innowacji i zajęć dodatkowych jest mgr Beata Prus-Dobrzaniecka,  która posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

2. INNOWACJA „BAWIMY SIĘ  MUZYKĄ – RYTMIKA”

Przez muzyczną ekspresję artystyczną dzieci wyrażają swoje uczucia, wyobrażenia i przekazują swoją wiedzę. Ekspresja ta stwarza równocześnie sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, doskonalenia jego procesów poznawczych oraz ćwiczenia zmysłów i motoryki. Opracowana innowacja jest elastyczna i stwarza możliwość rozwoju dziecka. Na zajęciach kształcony będzie nie tylko ogólny rozwój dziecka, ale też koordynacja ruchowa, pamięć, spostrzegawczość, prawidłowy oddech, umiejętność koncentracji. Rozwijane będą elementarne zdolności muzyczne oraz zainteresowania dzieci. Zajęcia prowadzone na bazie tego programu dają możliwość nie tylko ogólnego rozwoju muzycznego uczniów, ale również zabawy rytmem, wykazania się własną inwencją twórczą. Zabawy rytmem aktywizują dziecko umysłowo i ruchowo, wyrabiają wewnętrzną dyscyplinę, koncentrację uwagi i refleks. Zajęcia, w czasie których dziecko gra na różnych instrumentach, bawi się przy muzyce, tańczy i śpiewa, sprawiają mu wiele radości.

 

3. INNOWACJA „OD NAJMŁODSZYCH LAT PO ANGIELSKU POZNAJĘ ŚWIAT”

Innowacja miała na celu wprowadzenie języka angielskiego w postaci różnorodnych zabaw, gier, a także naukę piosenek wraz z ich wizualizacją. Podczas zajęć wykorzystywane były liczne środki audiowizualne  tj.: tablice, karty, przedmioty codziennego użytku np.: misie, lalki, owoce. Innowacja miała na celu wprowadzenie angielskich zwrotów i nazw, a także budowanie świadomości lingwistycznej w umyśle dziecka. Szczególny nacisk kładziony był na ruch, a także osłuchanie się z językiem. Zajęcia prowadzone były również na świeżym powietrzu. Tematyka zajęć obejmujmowała to co otacza dziecko, czyli nazwy zwierząt, owoców, kolory, nazwy ubrań, części ciała, nazwy zabawek itd. a także czynności związane z ruchem. Główne metody używane podczas przeprowadzania innowacji to: metoda audiowizualna i metoda reagowania całym ciałem( TPR).

RYTMIKA – celem, której było kształtowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu i tańca,

Rytmika posiada istotne znaczenie terapeutyczne, gdyż kształtuje osobowość, rozwija funkcje poznawcze, sferę uczuciowo emocjonalną, postawy moralne, społeczne, estetyczne i kulturalne.  Zajęcia umuzykalniające pomagają w zwalczaniu nieśmiałości i braku wiary w siebie, wzmacniają poczucie siły i własnej wartości. Gra na różnych instrumentach, zabawy przy muzyce, taniec i śpiew sprawiają dziecku wiele radości.  Muzykowanie, rytm, powtarzalność – odgrywają bardzo istotną rolę przy wspieraniu rozwoju dziecka.

 

KSZTAŁTOWANIE MOWY I JĘZYKA

Programpracy z kształtowania rozwoju mowy realizowany był  we wszystkich grupach wiekowych. Nastawiony na wspieranie dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, ich potrzeby oraz możliwości. Zajęcia prowadzone były w małych grupach.


Rok szkolny 2015 – 2016 

KONTYNUACJA PROGRAMU „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PROFILAKTYKĄ WAD POSTAWY” – AUTOREM, KTÓREGO JEST BEATA PRUS DOBRZANIECKA.

Treści programowe:

 • nauczanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy,
 • ćwiczenia elongacyjne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu: z woreczkami, drążkami, piłkami, na ławeczkach,
 • ćwiczenia wzmacniające mm brzucha,
 • ćwiczenia wzmacniające mm pośladkowe,
 • ćwiczenia wzmacniające mm wysklepiające stopę i korygujące ich ustawienie- nauka prawidłowego chodu i prawidłowego ustawiania stóp,
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe,

Formy prowadzenia ćwiczeń

 • forma zabawowa
 • forma zadaniowa
 • forma zabawowo naśladowcza
 • forma opowieści ruchowej

PROGRAM „DZIECKO W ŚWIECIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO”  – KATARZYNA BOMBIK

Program skierowany jest do dzieci 3, 4 letnich uczęszczających do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi       nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku. Celem jest poznawanie angielskich zwrotów i nazw poprzez udział w zabawach, uczenie się rymowanek i wesołych piosenek. Treści są ściśle skorelowane z aktualnie omawianą tematyką na zajęciach dydaktycznych. Podczas zajęć dzieci poznają m.in. nazwy dni tygodnia, kolory, liczby, nazwy zwierzątek, owoców, warzyw, części ciała, nazwy części garderoby, stany emocjonalne. Uczą się opisywać cechy przedmiotów, wyrażać swoje upodobania i zainteresowania. W grupach dzieci 4- letnich wykorzystywane są autorskie karty pracy, które mają na celu ćwiczenie rozumienia ze słuchu, jednocześnie kształtując motorykę małą. Licznie wykorzystywane pomoce dydaktyczne, środki multimedialne sprzyjają nauce języka obcego. Program ma na celu budowanie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego w późniejszych latach.

 

PROGRAM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 5-6 LETNICH

Program „Kraina przeszkolaka”- język angielski dla dzieci 5-6 letnich, których obejmuje roczne przygotowanie przedszkolne, podobnie jak w grupach młodszych jest ściśle powiązany z aktualnie omawianą tematyką na zajęciach dydaktycznych. Nauczyciel podczas zajęć wykorzystuje  karty obrazkowe (flashcards), plansze z historyjkami, a także kukiełki- wesołego bociana Bartka i krasnala Radusia . Dzieci utrwalają wiedzę poprzez wykonywanie ćwiczeń w kartach pracy, które szczególnie nakierowane są na ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu, a także wskazywanie i nazywanie poszczególnych przedmiotów. Piosenki, które dzieci poznają podczas zajęć, mogą również śpiewać w domu, z własnych płyt CD. Głównym celem, podobnie jak u dzieci młodszych,  jest budowanie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego w późniejszych latach.

CERTYFIKAT LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

W roku szkolnym 2014/2015 podjęliśmy starania o uzyskanie certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej przystępując do Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Przez cały rok działania w grupach przedszkolnych były podporządkowane siedmiu krokom, dzięki którym spełniliśmy wymogi certyfikatu.  Został nam on przyznany 12 października 2015 roku przez Fundację Partnerstwo dla Ekorozwoju. Koordynatorem programu była Krystyna Neuman- Betka.