Uchwała nr 488/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika

Drukuj

UCHWAŁA NR 488/XXXI/2017
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających
te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Na podstawie:
– art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
– art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianą),
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,
Rada Miasta Rybnika uchwala:
§ 1. Podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Przechwytywanie (2)

 

§ 2. Traci moc uchwała nr 289/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Mura