Terminarz naboru

Drukuj

ZARZĄDZENIE nr 8/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku z dnia 06.03.2017
w sprawie:

określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 37 im. J. Tuwima w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku
Działając na podstawie:
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60)  zarządzam, co następuje:
§ 1
Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku
1. Terminarz naboru do Przedszkola nr 37 im. J. Tuwima na rok szkolny 2017/2018

L.p. Rodzaj czynności Termin
1 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego Od 27.02.2017 godz.8.00 do 03.03.2017 godz. 15.00
2 Publikacja oferty- otwarcie strony dla rodziców 13.03.2017 godz.9.00
3 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru- wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców Od 13.03.2017 godz. 9.00 do 24.03.2017 godz.15.00
4 Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców- zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie rodziców 24.03.2017 godz. 15.00
5 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych- otwarcie strony dla rodziców 11.04.2017 godz.9.00
6 Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola od 11.04.2017 godz. 9.00 do 20.04.2017 godz.15.00
7 Publikacja listy kandydatów przyjętych- otwarcie strony dla rodziców 25.04.2017 godz. 9.00
8 Publikacja wolnych miejsc- otwarcie strony dla rodziców 28.04.2017 godz. 9.00
9 Rekrutacja uzupełniająca-Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru- wprowadzanie wniosków przez rodziców Od 28.04.2017 godz. 9.00 do 09.05.2017 godz.15.00
1o Rekrutacja uzupełniająca-zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców- zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 09.05.2017 godz.15.00
11 Rekrutacja uzupełniająca-Publikacja listy zakwalifikowanych- otwarcie strony dla rodziców 22.05.2017 godz.09.00
12 Rekrutacja uzupełniająca-potwierdzanie woli przez rodziców w placówce zakwalifikowania 22.05.2017 godz.09.00 do 24.05.2017 godz.15.00
13 Rekrutacja uzupełniająca-Publikacja listy kandydatów przyjętych- otwarcie strony dla rodziców 26.05.2017 godz.15.00

 

Wszystkie dokumenty i potwierdzanie woli odbywa się w budynku Przedszkola nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku ul. Św. Maksymiliana 24 informacja telefoniczna 32 4396321 wew. 21
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprasowuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.